Απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από Ενεργούς Φοιτητές του Τμήματος

Σύμφωνα με την απόφαση 18/2022 θέμα 6ο «Απόφαση σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας»

«Όσοι ενεργοί φοιτητές έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Πληροφορικής έως και το ακαδ. έτος 2021-2022, θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν να ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μέχρι και τις 17/10/2022.

 

Λόγω της κατάργησης των ειδικών προγραμμάτων για απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στις 31/8/2023, οι ενεργοί φοιτητές του Τμήματος που θα έχουν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα έως και 17/10/2022 θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν επιτυχώς το ειδικό πρόγραμμα έως και 31/8/2023. Επιτυχής ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος θεωρείτε όταν ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του Ειδικού Προγράμματος για την Απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος, δηλαδή να έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα του ειδικού προγράμματος έως και τις 31/8/2023.

 

Τα πιστοποιητικά απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας θα εκδίδονται έως και 31/8/2023 και σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Τμήμα έως και τις 31/8/2023 τότε το προαναφερθέν πιστοποιητικό θα εκδοθεί και θα παραμένει στον φάκελο του φοιτητή μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του και δεν θα χορηγείται νωρίτερα.

 

Σε περίπτωση που κάποιος ενεργός φοιτητής που είναι ενταγμένος στο ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δεν έχει καταφέρει να έχει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα του ειδικού προγράμματος  έως και 31/8/2023 δεν θα λάβει πιστοποιητικό απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το Τμήμα Πληροφορικής.

 

Κατ’ εξαίρεση, στο χειμερινό εξάμηνου του ακαδ. έτους 2022-2023 θα προσφερθούν και τα 6 μαθήματα του ειδικού προγράμματος για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Τμήματος Πληροφορικής και θα μπορούν να τα δηλώσουν οι φοιτητές του ειδικού προγράμματος ανεξάρτητα από το εξάμηνο στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές. Τα μαθήματα του ειδικού προγράμματος δεν υπάγονται στον περιορισμό της δήλωσης των 9 μαθημάτων που αφορά στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.»

 

————————————————————————————————

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής πως από το Ακαδ. Έτος 2021-2022 θα ξεκινήσει να παρέχεται στους φοιτητές ειδικό πρόγραμμα σπουδών που θα χορηγεί Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια ως εξής:

 

 • Προστίθεται ομάδα μαθημάτων που θα προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών, που θα έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν μόνο ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να αποκτήσουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, είτε παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για την λήψη πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, είτε πρόγραμμα σπουδών για την λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
  • Τα μαθήματα του ειδικού προγράμματος σπουδών για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα προσφέρονται δωρεάν στους ενεργούς φοιτητές του Τμήματος.
  • Η βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα χορηγείται με την επιτυχή ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος σπουδών για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και μόνο όταν ο φοιτητής θα έχει ολοκληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις για λήψη πτυχίου.
  • Πτυχιούχοι απόφοιτοι του Τμήματος δεν θα έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν το ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και δεν θα τους χορηγείται πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
  • Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας θα περιλαμβάνει το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και επιπλέον την υποχρεωτική παρακολούθηση των παρακάτω μαθημάτων τα οποία  δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του βαθμού του πτυχίου:

 

Μαθήματα 3ου εξαμήνου ECTS Χαρακτηρισμός
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 5 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 4ου εξαμήνου ECTS Χαρακτηρισμός
Εκπαιδευτική Ψυχολογία 5 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 5ου εξαμήνου ECTS Χαρακτηρισμός
Διδακτική Μεθοδολογία 5 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 6ου εξαμήνου ECTS Χαρακτηρισμός
Διδακτική της Πληροφορικής 5 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 7ου εξαμήνου ECTS Χαρακτηρισμός
Ανάπτυξη Ψηφιακού Υλικού και Διδακτικών Σεναρίων με ΤΠΕ 5 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 8ου εξαμήνου ECTS Χαρακτηρισμός
Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλία 5 Υποχρεωτικό

 

Τα ανωτέρω 6 επιπλέον μαθήματα του ειδικού προγράμματος σπουδών για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δύναται να προσφέρονται/πραγματοποιούνται είτε αυτοδύναμα από το Τμήμα Πληροφορικής είτε και σε συνδιδασκαλία με το τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών ή /και με το τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΠΔΜ.

 

Για να ενταχθεί κάποιος προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής στο ειδικό αυτό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα πρέπει:

 • Να είναι ενεργός φοιτητής.
 • Να μην έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη στο ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (να μην έχει δηλαδή τις προϋποθέσεις για να ανακηρυχθεί πτυχιούχος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που ανήκει)
 • Να υποβάλει αίτηση αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας με την είσοδό φοιτητή στον σύνδεσμο https://students.uowm.gr/login.asp και μετά  στο Μενού: Αιτήσεις->Νέα Αίτηση στο πεδίο Θέμα επιλέγουν Άλλο και συμπληρώνουν την λέξη ΠΔΕ και στο πεδίο σημειώσεις συμπληρώνουν το εξής κείμενο: Αιτούμαι την ένταξη μου στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 

Στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μπορεί να ενταχθεί κάποιος φοιτητής μόνο μία φορά και μπορεί επίσης μόνο μία φορά, πριν την ολοκλήρωσή του ειδικού προγράμματος, να επιστρέψει στο πρόγραμμα σπουδών που ανήκε πριν την ένταξή του στο ειδικό πρόγραμμα.

 

Τα ανωτέρω μαθήματα τα δηλώνουν μόνοι τους οι φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων η οποία ανακοινώνεται κάθε φορά στην ιστοσελίδα του τμήματος οπότε καλό είναι οι αιτήσεις να υποβάλλονται από τους φοιτητές αρκετές μέρες πριν την περίοδο δηλώσεων ώστε να ολοκληρώνεται αρκετές μέρες πριν τις δηλώσεις η ένταξή τους στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών και να μπορούν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν στο τρέχον, κάθε φορά, εξάμηνο  τα επιπλέον μαθήματα για την απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και συνεχίζουν τις σπουδές τους για την λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

 

ΦΕΚ τ.Β’ 2514/20-05-2022 αριθμ. 5519 απόφαση που αφορά στην έγκριση χορήγησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon

6 thoughts on “Απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από Ενεργούς Φοιτητές του Τμήματος

Comments are closed.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email