Ερευνητικά Προγράμματα

Ο Μιχαήλ Δόσης, Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής έχει συμμετάσχει στα παρακάτω ερευνητικά έργα:

 • ESPRIT: OMI/HORN 7249 Highly Optimised Neucleus, Oxford University Computing Laboratory, 1995-1996
 • Advanced Methodology for Designing ReconfIgurable SoC and Application-Targeted IP-entities in wireless Communications – IST-ADRIATIC, Intracom Telecom, 2000
 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: HERMES, Σχεδίαση και ανάπτυξη και επαλήθευση σε FPGAs για advanced memory interface σε VHDL για τον παράλληλο υπερυπολογιστή Convey computer, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2013-2014
 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Universal WiFi Platform, Σχεδίαση και ανάπτυξη και επαλήθευση σε FPGAs για Channel Estimation System σε VHDL για το IEEE 802.11p standard, Επιστημονικός Υπ., Πολυτεχνείο Πατρών, 2015
 • Σύνταξη επιτυχούς πρότασης στο πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με τίτλο: “Ανάπτυξη του φυσικού επιπέδου του Πρωτοκόλλου SuperSpeedPlus USB 3.1 (Τ1ΕΔΚ-03219)”, Επιστημονικός Υπ., και ανάπτυξη προϊόντων VLSI, HDL Design House S.A, 2017
 • Πακέτο Εργασίας 7, «Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»
   • Υλοποίηση πιλοτικής υποδομής για την αποδοτική συμμετοχή ενεργειακών κοινοτήτων στις σύγχρονες αγορές ενέργειας, οι οποίες απαιτούν ακριβή πρόβλεψη της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας (forecasting), την προσαρμογή του φορτίου (demand response) στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς (δυναμική τιμολόγηση), καθώς και στην παροχή ευελιξίας (flexibility) στις αντίστοιχες αγορές ενέργειας, μέσω) στις αντίστοιχες αγορές ενέργειας, μέσω της χρήσης συσκευών αποθήκευσης ενέργειας (storage), την προσαρμογή του φορτίου (e) και της αυτόματης προσαρμογής των φορτίων μέσω αυτοματισμού.
   • Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης, προσαρμογής, παροχής ευελιξίας, και διαχείρισης κτηρίων.
   • Πειραματική διάταση για την προσομοίωση (emulation) της συμμετοχής στην αγορά ενέργειας.
 • Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme «Greece – Albania 2014-2020»
   • «Προώθηση του (ηλεκτρικού) ποδηλατικού τουρισμού, για τη διαφύλαξη και προώθηση της τοπικής βιοποικιλότητας», με ακρωνύμιο «e-natura»
    • Ανάπτυξη εφαρμογής Android πλοήγησης σε κινητά τηλέφωνα για ειδικές ποδηλατικές διαδρομές
    • Ανάπτυξη της εφαρμογής σε react native
    • Λειτουργία πλοήγησης σε πραγματικό χρόνο
    • Υποστήριξη σημείων ενδιαφέροντος (points of interest)

 

Ο Δημήτριος Ι. Βέργαδος, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής έχει συμμετάσχει στα παρακάτω ερευνητικά έργα:

 • FLEXGRID: A novel smart grid architecture that facilitates high RES penetration through innovative markets towards efficient interaction between advanced electricity grid management and intelligent stakeholders, Horizon 2020, H2020-LC-SC3-2019-ES-SCC
   • Το έργο αφορά την ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού για τη λειτουργία ενεργειακών δικτύων σε σύγχρονες αγορές ενέργειας
   • Ρόλος στο έργο (μέσω του εργαστηρίου Επικοινωνιακών Δικτύων Υψηλής Ταχύτητας, ΕΜΠ, διευθ. Ε. Βαρβαρίγος) :
    • Ανάπτυξη αλγορίθμων για aggregation των προσφορών ευελιξίας πολλαπλών χρηστών.
    • Ανάπτυξη αλγορίθμων για βέλτιστη τιμολόγηση της ενέργειας και της ευελιξίας
    • Ανάπτυξη αλγορίθμων για την βέλτιστη παράλληλη συμμετοχή σε πολλαπλές ενέργειας (stacked revenues)
    • Υλοποίηση APIs για την απομακρυσμένη εκτέλεση των παραπάνω αλγορίθμων και την ολοκλήρωση με υποσυστήματα των άλλων partners (openapi 3.0, python flask)
    • Υλοποίηση βάσης δεδομένων και API για την υποστήριξη των αλγορίθμων (mongodb, python-eve, oauth2)
    • Διαχείριση διακομιστή Linux για την υποστήριξη των παραπάνω λειτουργιών
 • lSSEDT: Ευφυές Ψηφιακό Δίδυμο Μηχανών Πλοίου (Εργαστήριο Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, διευθ. Δ. Δ. Βέργαδος).
   • Η χρήση ενός ψηφιακού διδύμου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του πλοίου, προσφέρει
    • μεγάλη ευκαιρία απεικόνισης όλων τα σημαντικών στοιχείων,
    • πραγματοποίησης αναλύσεων
    • βελτίωσης της λειτουργίας των δομικών και λειτουργικών εξαρτημάτων του πλοίου.
   • Χρησιμοποιώντας το ψηφιακό δίδυμο, οι διαχειριστές μπορούν να σχεδιάσουν μια πιο αποτελεσματική επιθεώρηση και συντήρηση.
   • Παράταση της διάρκειας ζωής του πλοίου, καθώς θα ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ζημιών.
   • Το αντικείμενο του έργου είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας μηχανών πλοίου με χρήση τεχνολογίας ΙοΤ και ML, η ανάπτυξη ενός «έξυπνου» συστήματος ελέγχου με ψηφιακό δίδυμο, η επικύρωση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας λειτουργίας του, καθώς και ο σχεδιασμός της εμπορικής και οικονομικής αξιοποίησης και εκμετάλλευσής του.
   • Ο σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός «έξυπνου» συστήματος το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπάρχοντα πλοία (με retrofitting εξοπλισμό ΙοΤ, είτε με χρήση των υφιστάμενων εσωτερικών δικτυακών υποδομών διακίνησης δεδομένων, είτε με χρήση ασύρματης τεχνολογίας), καθώς και σε νέα πλοία στα οποία θα γίνεται εξαρχής η εγκατάσταση και ο σχεδιασμός χρήσης του.
 • Πακέτο Εργασίας 7, «Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»
   • Υλοποίηση πιλοτικής υποδομής για την αποδοτική συμμετοχή ενεργειακών κοινοτήτων στις σύγχρονες αγορές ενέργειας, οι οποίες απαιτούν ακριβή πρόβλεψη της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας (forecasting), την προσαρμογή του φορτίου (demand response) στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς (δυναμική τιμολόγηση), καθώς και στην παροχή ευελιξίας (flexibility) στις αντίστοιχες αγορές ενέργειας, μέσω) στις αντίστοιχες αγορές ενέργειας, μέσω της χρήσης συσκευών αποθήκευσης ενέργειας (storage), την προσαρμογή του φορτίου (e) και της αυτόματης προσαρμογής των φορτίων μέσω αυτοματισμού.
   • Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης, προσαρμογής, παροχής ευελιξίας, και διαχείρισης κτηρίων.
   • Πειραματική διάταση για την προσομοίωση (emulation) της συμμετοχής στην αγορά ενέργειας.
 • Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme «Greece – Albania 2014-2020»
   • «Προώθηση του (ηλεκτρικού) ποδηλατικού τουρισμού, για τη διαφύλαξη και προώθηση της τοπικής βιοποικιλότητας», με ακρωνύμιο «e-natura»
    • Ανάπτυξη εφαρμογής Android πλοήγησης σε κινητά τηλέφωνα για ειδικές ποδηλατικές διαδρομές
    • Ανάπτυξη της εφαρμογής σε react native
    • Λειτουργία πλοήγησης σε πραγματικό χρόνο
    • Υποστήριξη σημείων ενδιαφέροντος (points of interest)
 • «Αρχιτεκτονική Οχηματικών Δικτύων 5G με Τεχνολογία Υπολογιστικής Άκρου για την Υποστήριξη Καινοτόμων Υπηρεσιών» – Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές
   • Ανάλυση και προσωμοίωση συστημάτων 5G και Edge Computing για οχηματικά δίκτυα
    • Μελέτη Network Slicing σε 5G οχηματικά συστήματα Cloud Computing
    • Βελτιστοποίηση ενέργειας σε dual-RIS UAV aided MEC enabled internet of vehicles
    • Βελτιστοποίηση ενέργειας σε οχηματικά δίκτυα Massive MIMO με UAV
    • Network Slicing σε οχηματικά δίκτυα με UAV
    • Μελέτη επίδοσης του NOMA για μεταφορά δεδομένων σε uplink με μικρά πακέτα

 

Ο Νικόλαος Δημόκας, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής έχει συμμετάσχει στα παρακάτω ερευνητικά έργα:

 • Modify Drivers’ behaviour to Adapt for Lower Emissions (MODALES) proposes a user-centric approach to addressing all of the challenges which on the one hand enhance low-emission practices and on the other hand suppress high-emission behaviour by researching, developing and testing a number of innovative and complementary solutions in four key areas (namely, Driver, Retrofits, EOBD and Inspection) in order to substantially reduce vehicle emissions from three main sources (i.e. powertrain, brake wear and tyre wear)
   • Φορέας χρηματοδότησης: European Union – Horizon2020 (grant agreement No 815189)
   • Διάρκεια έργου: 01/09/2019 – 31/08/2022
   • URL: https://modales-project.eu/
   • Αντικείμενο εργασίας:
    • Συμμετοχή στην ομάδα έργου κατά τη συγγραφή της πρότασης
    • Σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος
    • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής κινητής συσκευής που θα λαμβάνει δεδομένα από το όχημα μέσω του OBD, θα τα επεξεργάζεται και θα καθοδηγεί τον οδηγού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του
 • Nanoparticle Emissions from the transport sector: Health and policy impacts (nPETS) aims to study the life of the sub 100 nm emissions from its creation to its potential path to human beings and animals. nPETS contributes to better public health policies by developing new knowledge in the area of transport generated nanoparticle emissions and their toxicology. The project develops innovative methods for quantification of toxicity in the field for all transport modes. Today there are no existing methods for measuring these sub 100 nm particle emissions from various individual sources. An average of 50% reduction in sub 100 nm particle number is expected due to a better understanding of the emission sources per transport mode.
   • Φορέας χρηματοδότησης: European Union – Horizon2020 (grant agreement No 954377)
   • Διάρκεια έργου: 01/06/2021 – 31/05/2024
   • URL: https://www.npets-project.eu/
   • Αντικείμενο εργασίας:
    • Συμμετοχή στην ομάδα έργου κατά τη συγγραφή της πρότασης
    • Σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος
 • PracticAl and Effective tools to moNitor and Assess CommErciAl drivers fitness to drive (PANACEA) aims to develop a holistic pre-, during and roadside monitoring and assessment system of driving ability. Additionally, it creates a way to assess physical, cognitive, and physiological Fitness-to-Drive (commercial drivers). PANACEA project aims also to deliver cloud-based countermeasures and coaching tools to deploy solutions to drivers, operators, and enforcement.
  • Φορέας χρηματοδότησης: European Union – Horizon2020 (grant agreement No 953426)
  • Διάρκεια έργου: 01/05/2021 – 30/04/2024
  • URL: https://panacea-project.eu/
  • Αντικείμενο εργασίας:
   • Συμμετοχή στην ομάδα έργου κατά τη συγγραφή της πρότασης
   • Task Leader στο Task 4.6
   • Σχεδίαση και ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS)
   • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής κινητής συσκευής (smart phone)
 • Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στην Δυτική Μακεδονία (AGROTOUR) -lΤο έργο στοχεύει στη διερεύνηση της βιοοικονομίας και τον εντοπισμό των αναπτυξιακών της δυνατοτήτων, την ανάπτυξη ενός έξυπνου οικοσυστήματος γεωργίας ακριβείας. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη της έξυπνης κτηνοτροφίας, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες παρακολούθησης με στόχο την παραγωγή προϊόντων ετικέτας Ορεινών Περιοχών Ειδικών Προδιαγραφών (Ο.Π.Ε.Π.) και την ανάπτυξη εργαλείων διαμόρφωσης τουριστικής πολιτικής. Το έργο παράγει καινοτόμες προσεγγίσεις στον χώρο του τουρισμού, όπως η μικτή πραγματικότητα και η παιχνιδοποίηση, με στόχο την ανάδειξη των ορεινών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας ως τόπους προορισμού περιπατητικού τουρισμού.
   • Φορέας χρηματοδότησης: Συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης
   • Διάρκεια έργου: 01/05/2021 – 31/05/2023
   • URL: https://agrotour.uowm.gr/
   • Αντικείμενο εργασίας:
    • Σχεδίαση και ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) και Βάσης Δεδομένων

 

Ο Σπυρίδων Νικολάου, Λέκτορας του τμήματος Πληροφορικής έχει συμμετάσχει στα παρακάτω ερευνητικά έργα:

 • Προώθηση του (ηλεκτρικού) ποδηλατικού τουρισμού, για τη διαφύλαξη και προώθηση της τοπικής βιοποικιλότητας (e-natura)
   • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσουκνίδας Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
   • Φορέας χρηματοδότησης: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme «Greece – Albania 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (ΕΤΠΑ), Κωδικός Έργου (resCom): 80446
   • Διάρκεια έργου: 01/02/2021 – 15/05/2022
   • Αντικείμενο εργασίας:
    • Αρχική ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων της εφαρμογής (συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο και τους στόχους της εφαρμογής, τις συνθήκες και το περιβάλλον λειτουργίας της εφαρμογής, καθώς και την καταγραφή των επιθυμητών χαρακτηριστικών της, για τους τελικούς χρήστες στους οποίους θα απευθύνεται).
    • Ανάλυση τεχνολογίας και περιβάλλοντος λειτουργίας της εφαρμογής, ανάλυση εργασιών με κατάτμηση λειτουργιών της εφαρμογής, μοντελοποίηση της εφαρμογής, περιγραφή της διεπαφής χρήστη και οργάνωση του περιεχομένου της εφαρμογής.
    • Μελέτη διαθέσιμων τεχνολογιών και εργαλείων ανάπτυξης της εφαρμογής και της αξιοποίησή της από τους τελικούς χρήστες της, με ανάλυση κόστους/ωφέλειας.
    • Σχεδίαση προγραμματιστικών διαγραμμάτων για την μοντελοποίηση των επιθυμητών χαρακτηριστικών της εφαρμογής (αρχική οθόνη, κεντρική οθόνη, βοηθητικές οθόνες, δυνατότητα μετάβασης σε οθόνες με σταθερά στοιχεία πλοήγησης, μενού επιλογών, γραφικό περιβάλλον διεπαφής).
    • Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών των περιεχομένων των οθονών της εφαρμογής, καθώς σχεδιασμός της αλληλεπίδρασης του χρήστη με καθένα από τα δομικά στοιχεία της εφαρμογής.
 • Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Ενίσχυση της Αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 01_ΠΔΜ και κωδικό MIS 5047197
  στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

   • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσουκνίδας Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
   • Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Κωδικός Έργου (resCom): 80605
   • Διάρκεια έργου: 22/07/2021 – 19/05/2023
   • Αντικείμενο εργασίας:
    • Συμμετοχή στην έρευνα στο πλαίσιο του ΠΕ7: Green ICT – Ανάπτυξη και Υλοποίηση Τεχνολογικών Προτύπων για τη Δικτυακή Παρακολούθηση, τον Απομακρυσμένο Έλεγχο και τη Βελτιστοποίηση της Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιριακών Υποδομών, σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο έργου.
    • Αναζήτηση υφιστάμενων τεχνολογικών προτύπων για τη δικτυακή παρακολούθηση, τον απομακρυσμένο έλεγχο και για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης κτιριακών υποδομών.
    • Ανάπτυξη τεχνολογικών προτύπων για τη δικτυακή παρακολούθηση, τον απομακρυσμένο έλεγχο και για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης κτιριακών υποδομών.
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email