Εργαστήριο Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, Επεξεργασίας Δεδομένων και Σημάτων

Tο Εργαστήριο Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, Επεξεργασίας Δεδομένων και Σημάτων καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων Τεχνητή Νοημοσύνη – Λογικός Προγραμματισμός, Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμό,  Δομές Δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα, Υπολογισιμότητα – Πολυπλοκότητα και Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος. Καλύπτει επίσης τις ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα Επιστημονικό λογισμικό, Προγραμματιστικές Τεχνικές, Εφαρμογές έξυπνων συσκευών, Βάσεις Δεδομένων και Αποθήκες Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων και Υποστήριξη αποφάσεων, Τεχνικές Επεξεργασίας και Βελτιστοποίησης Ερωταπαντήσεων, Πληροφοριακά Συστήματα, Ευφυή συστήματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης από απόσταση, Αυτόνομοι Πράκτορες-Ρομποτική, Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Βασισμένα στη Γνώση, Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Επιχειρείν και Εξατομίκευση, Ασφάλεια-Κρυπτογραφία και Επεξεργασία ψηφιακών σημάτων.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το εργαστήριο είναι:

 1. Η σχεδίαση και υλοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού λογισμού που εξυπηρετεί ιδιαίτερες ανάγκες υπολογισμών.
 2. Έλεγχος, αποσφαλμάτωση και Βελτίωση υπολογιστικών εφαρμογών, μέσω σύγχρονων αλγορίθμων και υπολογισμών.
 3. Η σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων συσκευών για την αξιοποίηση τους στη Δημόσια Διοίκηση και τις επιχειρήσεις.
 4. Σχεδίαση, οργάνωση, συντήρηση και βελτίωση βάσεων δεδομένων, ανάκτηση και αναβάθμιση της ποιότητας των δεδομένων.
 5. Εφαρμογές στους τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μάθησης, εμπορίου, και συστημάτων γραφείου και εφαρμογές με τεχνικές αναγνώρισης προτύπων σε ψηφιακά σήματα.
 6. Προσαρμογή και παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Σχεδίαση και δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών τους.
 7. Επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή γνώσης και υποστήριξη αποφάσεων από καταγεγραμμένα στοιχεία σε Βάσεις και αποθήκες δεδομένων επιχειρήσεων.
 8. Συμβουλευτική σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, φορείς e-επιχειρείν του δημοσίου και ιδιώτες, σε θέματα εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως εξατομίκευσης, διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και προώθησης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και της ανταγωνιστικότητάς τους.
 9. Υποστήριξη φορέων παροχής εκπαίδευσης-κατάρτισης σε ευφυή συστήματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης από απόσταση.
 10. Υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και κατάρτισης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς επίσης και αντίστοιχες υπηρεσίες πιστοποίησης.

 

Το εργαστήριο έχει σκοπό:

 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Πληροφορικής καθώς ή άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 2. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του.
 3. Την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών με τη φύση του εργαστηρίου, ιδιαιτέρως στα πλαίσια συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και με αντίστοιχους εξειδικευμένους φορείς.
 4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί  στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 5. Τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου και των συνεργαζόμενων με αυτό φορέων, με σκοπό την θεωρητική και πρακτική εξειδίκευσή τους.
 6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.
 8. Τη συνεργασία και υποστήριξη εκτελουμένων έργων από δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη συμβολή του εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση θεμάτων τους.
 9. Τη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης σε θέματα σχετικά με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενά του.
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email