Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Προγράμματα σπουδών Ιούνιος 2019

Προγράμματα σπουδών Ιούλιος 2021

Πρόγραμμα σπουδών Ιούλιος 2022 – Θέσπιση Πρακτικής Άσκησης

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών - v3

1) Θέσπιση της πρακτικής άσκησης ως μάθημα επιλογής στο Τμήμα Πληροφορικής

Τροποποιείται το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την προσθήκη πρακτικής άσκησης στο 8ο εξάμηνο σπουδών η οποία θα είναι προαιρετική ως μάθημα επιλογής, δεν θα μετράει στο πτυχίο, δεν θα αντικαθιστά κάποιο άλλο μάθημα, θα αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία και θα λαμβάνει 6 ECTS. Η πρακτική θα πρέπει να πραγματοποιείται σε εργασιακούς χώρους σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών και οι φοιτητές να απασχολούνται με αντικείμενα σχετικά με τις σπουδές τους με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών και ικανοτήτων για επίλυση προβλημάτων και την ομαδική εργασία. Δεν θα υπάρχει προκαθορισμένη περίοδος έναρξης της πρακτικής άσκησης και θα έχει διάρκεια 3 μήνες. Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από τους φοιτητές ενθαρρύνεται και με τη δυνατότητα συμμετοχής και απασχόλησης τους σε ερευνητικά προγράμματα που αναλαμβάνει το Τμήμα. Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο μία φορά Πρακτική Άσκηση. Στην αίτηση της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές/τριες δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν έχουν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση κατά το παρελθόν, ούτε σε κανένα άλλο Τμήμα του ΠΔΜ ούτε σε άλλο Πανεπιστήμιο.

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος

2) Αναθεώρηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής

A) Τροποποίηση του 7ου εξαμήνου (Ζ΄) του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την μετατροπή του μαθήματος με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ» και κωδικό Π-Ζ-01 από «Υποχρεωτικό» σε «Επιλογής Υποχρεωτικό». Δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο αριθμό πιστωτικών μονάδων (6 ECTS) και στον αριθμό εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας (4 ώρες) του εν λόγω μαθήματος.
B) Προσθήκη νέου μαθήματος με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ» με κωδικό Π-Ζ-10 στο 7ο εξάμηνο (Ζ’) του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το εν λόγω μάθημα χαρακτηρίζεται ως «Υποχρεωτικό» με αριθμό πιστωτικών μονάδων 6 ECTS και αριθμό
εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας 4 ώρες. Ο τίτλος του μαθήματος στην αγγλική γλώσσα είναι «RESEARCH METHODOLOGY AND ETHICS».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΠΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:
Η ανωτέρω αναθεώρηση του ΠΠΣ θα ισχύει από το ακαδ. έτος 2022-2023 και αφορά μόνο τους φοιτητές του πανεπιστημιακού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, οι οποίοι στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτος 2022-2023 θα βρίσκονται στο 7ο ή μικρότερο εξάμηνο σπουδών.
Για τους φοιτητές του πανεπιστημιακού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, που έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις, οι οποίοι στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτος 2022-2023 θα βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών ή μεγαλύτερο, θα εξακολουθήσει να ισχύει η υποχρέωση επιλογής του μαθήματος του 7ου εξαμήνου «ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ» με κωδικό Π-Ζ-01 εφόσον δεν έχουν επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022. Κατά συνέπεια, απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιλογής του νέου μαθήματος του 7ου εξαμήνου «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ» με κωδικό Π-Ζ-10.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανωτέρω αναθεώρηση του ΠΠΣ δεν αφορά τους υφιστάμενους φοιτητές του παλαιού Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, καθώς επίσης και τους μεταβατικούς φοιτητές από το παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email