Κανονισμός για την επιβράβευση της Έρευνας και της Αριστείας

Άρθρο 1 – Βραβεία – Υποτροφίες

 1. Στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήματα και Σχολές) μπορεί να χορηγεί σε φοιτητές του βραβεία και υποτροφίες αριστείας.
 2. Πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι δωρεές, χορηγίες ή κληροδοτήματα και άλλες νόμιμες πηγές. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, όταν αυτοί δεν προβλέπονται από τον χορηγό ή από τον δωρητή, καθορίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου.
Επιβραβεύσεις και Αριστεία

Με στόχο την ακαδημαϊκή και ερευνητική ανέλιξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην οποία συμβάλλει η έρευνα, το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (συμπεριλαμβάνονται οι καθηγητές επί θητεία, EEΠ, ΕΔΙΠ και Ε.Τ.Ε.Π., Ακαδημαϊκοί υπότροφοι,  Διδάσκοντες του Π.∆. 407/80, Διδάσκοντες με Ακαδημαϊκή Εμπειρία), οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (και των τριών κύκλων σπουδών) και οι μεταδιδάκτορες καλούνται να συμμετάσχουν σε διαθεματικές εργασίες, προς δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (blind peer review process), σε συνεργασία και με άλλους ερευνητές όπου κρίνεται απαραίτητο.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για να επιβραβεύσει την Αριστεία εισηγείται την επιβράβευση:

 • των πέντε (5) καλύτερων εργασιών στην Πολυτεχνική Σχολή.

Συγκεκριμένα:

στο 1ο βραβείο θα αποδοθούν 5.000 Ευρώ,

στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 4.000 Ευρώ,

στο 3ο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ,

στο 4ο βραβείο θα αποδοθούν 2.000 Ευρώ και

στο 5ο βραβείο θα αποδοθούν 1.000 Ευρώ.

 • των τεσσάρων (4) καλύτερων εργασιών στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Συγκεκριμένα:

Τα βραβεία της Σχολής Κοινωνικών  και Ανθρωπιστικών Επιστημών χωρίζονται σε δύο (2) υποκατηγορίες, καθώς υπάρχει μεγάλη διασπορά του δείκτη αξιολόγησης των ειδικών κατηγοριών των περιοδικών που εντάσσονται στη Σχολή.

Στην πρώτη υποκατηγορία θα απονεμηθούν δύο (2) βραβεία:

στο 1ο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ,

στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 2.000 Ευρώ,

Στη δεύτερη υποκατηγορία θα απονεμηθούν δύο (2) βραβεία:

στο 1ο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ,

στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 2.000 Ευρώ,

Σημειώνεται ότι για τα ίδια βραβεία δύναται να συμμετέχουν οι Διδάσκοντες και οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών όταν οι δημοσιεύσεις τους αφορούν μια από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

α) Τέχνη και θεωρία

β) Τέχνη και ιστορία

γ) Τέχνη και Κοινωνικές Επιστήμες

 • των τεσσάρων (4) καλύτερων εργασιών στην Οικονομική Σχολή. Συγκεκριμένα,

στο 1ο βραβείο θα αποδοθούν 4.000 Ευρώ,

στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ,

στο 3ο βραβείο θα αποδοθούν 2.000 Ευρώ.

στο 4ο βραβείο θα αποδοθούν 1.000 Ευρώ.

 • της καλύτερης εργασίας (1) στη Γεωπονική Σχολή. Συγκεκριμένα, στο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ.
 • της καλύτερης εργασίας (1) στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, στο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ.
 • της καλύτερης εργασίας (1) στη Σχολή Επιστημών Υγείας. Συγκεκριμένα, στο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ.
 • Επιπλέον, στη Σχολή Καλών Τεχνών προτείνονται άλλα δυο βραβεία, στο πρώτο θα αποδοθούν 2.000 Ευρώ και στο δεύτερο 1.000 Ευρώ που θα επιβραβεύουν τη δημιουργία και δημιουργική διάχυση ενός εικαστικού έργου. Συγκεκριμένα θα κριθούν έργα τα οποία έχουν εκτεθεί σε ένα από τα παρακάτω ή σε συνδυασμό:
 • Δημόσια έκθεση πρωτότυπων εικαστικών έργων.
 • Εκθετική δραστηριότητα υψηλού κύρους (Bienalle – Forum- Επιμελητική Πρόταση).
 • Εκπροσώπηση σε έκθεση εθνικού ή διεθνούς επιπέδου ή βράβευση.

Σημειώνεται ότι για τα ίδια βραβεία δύναται να συμμετέχουν οι Διδάσκοντες και οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.

Η αξιολόγηση (με εξαίρεση τα βραβεία της Σχολής Καλών Τεχνών) θα γίνεται σύμφωνα με τη διεθνή βάση Scopus και συγκεκριμένα τον δείκτη SJR (Scimago Journal Rank) του κάθε περιοδικού.

Στην Πολυτεχνική Σχολή η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Chemical Engineering
 • Chemistry
 • Computer Science
 • Decision Sciences
 • Earth and Planetary Sciences
 • Energy
 • Engineering
 • Environmental Sciences
 • Materials Science
 • Mathematics
 • Multidisciplinary
 • Physics and Astronomy
 • Business, Management and Accounting.
 • Agricultural and Biological Sciences,
 • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

Στην πρώτη υποκατηγορία ανήκουν:

 • Arts and Humanities
 • Psychology
 • Social Science.

Στη δεύτερη υποκατηγορία ανήκουν:

 • Computer Science
 • Decision Sciences
 • Environmental Sciences
 • Mathematics
 • Multidisciplinary
 • Business, Management and Accounting
 • Economics, Econometrics and Finance
 • Neuroscience
 • Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

Στην Οικονομική Σχολή η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Arts and Humanities
 • Computer Science
 • Decision Sciences
 • Environmental Sciences
 • Mathematics
 • Multidisciplinary
 • Business, Management and Accounting
 • Economics, Econometrics and Finance
 • Psychology
 • Social Science

Στη Γεωπονική Σχολή η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες (All Subject Areas):

 • Agricultural and Biological Sciences
 • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
 • Computer Science
 • Decision Sciences
 • Environmental Sciences
 • Mathematics
 • Multidisciplinary
 • Business, Management and Accounting
 • Economics, Econometrics and Finance
 • Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
 • Veterinary
 • Medicine
 • Immunology and Microbiology
 • Earth and Planetary Sciences.

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Computer Science
 • Decision Sciences
 • Earth and Planetary Sciences
 • Engineering
 • Materials Science
 • Mathematics
 • Multidisciplinary
 • Physics and Astronomy
 • Business, Management and Accounting
 • Economics, Econometrics and Finance.

Στη Σχολή Επιστημών Υγείας η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε μια από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
 • Computer Science
 • Decision Sciences
 • Multidisciplinary
 • Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
 • Medicine
 • Health Professions
 • Nursing
 • Immunology and Microbiology
 • Neuroscience
 • Psychology
 • Social Science
 • Economics, Econometrics and Finance.
Όροι και Προϋποθέσεις

H υποβολή των ερευνητικών εργασιών θα πραγματοποιείται από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, για τις ερευνητικές εργασίες που δημοσιεύονται στο αμέσως προηγούμενο έτος, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΕΛΚΕ. Αποδεκτές για αξιολόγηση είναι οι εργασίες που έχουν δημοσιευτεί (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στα οριζόμενα παραπάνω περιοδικά της βάσης Scopus. Η δαπάνη των βραβευμένων καθηγητών και φοιτητών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σειρά που μετέχουν στη δημοσίευση.

Συγκεκριμένα:

 • στην περίπτωση που στη δημοσίευση μετέχει ένα μόνο Μέλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), τότε αυτό θα λάβει όλο το βραβείο, εάν είναι το πρώτο όνομα, το 80% του βραβείου, εάν είναι το δεύτερο όνομα και το 60% του βραβείου, εάν είναι το τρίτο όνομα.
 • στην περίπτωση που συμμετέχουν δυο Μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τότε το πρώτο σε σειρά εκ των δυο ονομάτων θα λάβει το 55% του βραβείου και το δεύτερο το 45%. Εάν το πρώτο όνομα στη σειρά κατάταξης δεν προέρχεται από το Π.Δ.Μ. τότε τα βραβεία ελαττώνονται στο 80% των προαναφερόμενων ποσοστών.
 • στην περίπτωση που συμμετέχουν τρία Μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τότε το πρώτο σε σειρά εκ των τριών ονομάτων θα λάβει το 50% του βραβείου, το δεύτερο το 30% και το τρίτο το 20%. Εάν το πρώτο όνομα στη σειρά κατάταξης δεν προέρχεται από το Π.Δ.Μ. τότε τα βραβεία ελαττώνονται στο 80% των προαναφερόμενων ποσοστών.
 • στην περίπτωση που συμμετέχουν τέσσερα Μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τότε το πρώτο όνομα από τα Μέλη του Πανεπιστημίου θα λάβει το 40% του βραβείου, το δεύτερο το 25%, το τρίτο το 20% και το τέταρτο το 15%.

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που δύο υπό βράβευση άρθρα έχουν το ίδιο ακριβώς SJR (Scimago Journal Rank), τότε αυξάνεται ο αριθμός των βραβείων και βραβεύονται και τα δυο σύμφωνα με τη σειρά στην οποία ανήκουν. Στην περίπτωση που υποβληθεί από τον ίδιο (ίδιους) συγγραφέα (συγγραφείς) και δεύτερη δημοσίευση σε περιοδικό τότε θα επιβραβεύεται και η δεύτερη δημοσίευση ενώ θα λαμβάνεται μία μόνο χρηματική αμοιβή, η υψηλότερη από τις δύο.

Επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κατακύρωση των βραβείων είναι:

 • η διατύπωση του affiliation του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα υποβαλλόμενα άρθρα προς επιβράβευση.
 • ο αριθμός των συμμετεχόντων στην υποβαλλόμενη εργασία να μην ξεπερνάει τους τέσσερις (4). Οι δημοσιεύσεις που κατατάσσουν τους ερευνητές αλφαβητικά και όχι με το ειδικό βάρος της συμμετοχής τους στο εκπονούμενο ερευνητικό άρθρο δεν θα γίνονται αποδεκτές στο διαγωνισμό.
 • οι συμμετέχοντες (μόνιμα Μέλη και φοιτητές του Π.Δ.Μ) μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία της Σχολής στην οποία είναι Μέλη. Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι Μέλη διαφορετικών σχολών του Π.Δ.Μ το πρώτο όνομα και το affiliation του Τμήματος στη σειρά κατάταξης θα καθορίζει και την αντίστοιχη σχολή στην οποία θα υποβάλλεται το άρθρο προς βράβευση.
Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των δημοσιεύσεων θα πραγματοποιείται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και οι ενστάσεις θα εξετάζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο.

Η επιβράβευση για τα ακαδημαϊκά Μέλη της Σχολής Καλών Τεχνών που υποβάλλουν στον τομέα της δημιουργίας εικαστικού έργου θα δίνεται από ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή που θα συγκροτείται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών θα εισηγείται με απόφασή της, την έγκριση της τριμελούς επιτροπής προς το Πρυτανικό Συμβούλιο του Π.Δ.Μ. Η επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από έναν διακεκριμένο εικαστικό (Μέλος του εικαστικού επιμελητηρίου ή Μέλος της Ακαδημαϊκής κοινότητας), έναν ιστορικό ή θεωρητικό τέχνης (Μέλος της AICA Hellas) και από έναν επιλαχόντα ο οποίος θα προέρχεται από μια λίστα διακεκριμένων ειδικών επί των τεχνών. Τα Μέλη των επιτροπών δεν θα πρέπει να εμπλέκονται με άλλο τρόπο στον τρέχοντα διαγωνισμό, ενώ η αμοιβή τους θα ανέρχεται στα 300 Ευρώ για τον καθένα.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης θα βαρύνει το έργο για το οποίο θα αποφασίσει η επιτροπή του ΕΛΚΕ. Η διαγωνιστική διαδικασία δύναται, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει επιπρόσθετα βραβεία, είτε για μια συγκεκριμένη Σχολή, είτε για το σύνολο του Ιδρύματος, μετά από δωρεές, παροχές, κληροδοτήµατα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τα εν λόγω βραβεία, καθώς και θέματα που δεν προβλέπονται και δεν ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, θα καθορίζονται από τη Σύγκλητο.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email