ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ COVID-19

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [I] Φοιτητές και φοιτήτριες με έναρξη το  Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020 που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον το 70% της προβλεπόμενης από το πρόγραμμα σπουδών συνολικής διάρκειας πρακτικής άσκησης μέχρι 31-12-2020:

Εφαρμογή της παραγράφου 4γ του άρθρου 4 της ΥΑ 59181/Ζ1 της 19-5-20 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ. Β 1935/20-5-2020), για δυνατότητα αναγνώρισής της λαμβάνοντας υπόψη ότι «συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι» που συνοψίζονται στα:

α. εφαρμογή περιοριστικών μέτρων τουλάχιστον μέχρι 1-3-2021 και μη ύπαρξη προοπτικής άρσης των στο άμεσο μέλλον, σε συνδυασμό με αδυναμία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης με μεθόδους εξ αποστάσεως λόγω της φύσεως του αντικειμένου της,

β. ισχύς προϋποθέσεων άρθρου 4 ΥΑ: α) η πρακτική άσκηση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31-12-2020 σύμφωνα με τον περιορισμό που τίθεται στην παρ. α του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης και β) δεν μπορεί να μεταφερθεί το υπολειπόμενο διάστημα σε επόμενο εξάμηνο, διότι η πρακτική άσκηση υλοποιείται στο 8ο εξάμηνο ήτοι στο καταληκτικό έτος σπουδών.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [II] Φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν πραγματοποιήσει το 70% της προβλεπόμενης από το πρόγραμμα σπουδών συνολικής διάρκειας πρακτικής άσκησης μέχρι 31-12-2020:

Υλοποίηση υπολοίπου με μεθόδους εξ αποστάσεως στον φορέα που απασχολούνται. Αν ο φορέας δε δέχεται μεθόδους εξ αποστάσεως ή είναι σε αναστολή, επιλογή άλλου φορέα με δυνατότητα υλοποίησης του συνόλου του υπολειπόμενου διαστήματος με μεθόδους εξ αποστάσεως  (το τελευταίο με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της παραπάνω ΥΑ), τουλάχιστον μέχρι την άρση των μέτρων αναστολής δια ζώσης ΠΑ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [ΙΙΙ] Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που πρόκειται να ξεκινήσουν ΠΑ από τούδε και στο εξής:

Δυνατότητα υλοποίησης του συνόλου της ΠΑ με μεθόδους εξ αποστάσεως, τουλάχιστον μέχρι την άρση των μέτρων αναστολής Π.Α. με φυσική παρουσία.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει ανάλογα με την περίπτωση [Ι,ΙΙ,ΙΙΙ] που εμπίπτουν  και σε συνεργασία με τους Φορείς Απασχόλησης να καταθέσουν στο Τμήμα  Πρακτικής Άσκησης που ανήκουν, τα παρακάτω έγγραφα:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [Ι]: Ολοκλήρωση  Π.Α. με το 70% ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

 • Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ 70% ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ. Αυτό σημαίνει
 • ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 6 μήνες *25 ένσημα = 150 ένσημα
 • ΤΟ 70% ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΕΙΝΑΙ 0,7 * 150 ένσημα = 105 ένσημα και  127-129 ημερολογιακές μέρες ανάλογα με την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η Π.Α.

 

Όσοι φοιτητές εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή και επιθυμούν την ολοκλήρωση της Π.Α. θα πρέπει να ενημερώσουν τον Φορέα Απασχόλησης να γίνουν οι εξής διαδικασίες:

 

i1. ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΝΗ

Ο Φορέας απασχόλησης θα πρέπει να υποβάλει το Έντυπο Ε3.5 Λήξης Πρακτικής στο Π.Σ. Εργάνη, δηλώνοντας ως ημερομηνία αποχώρησης την τελευταία ημέρα ΠΑ (είτε με φυσική παρουσία είτε με τηλεργασία) σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1935/20-05-2020 τ. Β’, άρθρο 4, παρ.4γ.

 

i2. Βεβαίωση ολοκλήρωσης από τον φορέα απασχόλησης

Οι ίδιοι οι φοιτητές υποβάλλουν

i3. Υπεύθυνη δήλωση

i4. Βεβαίωση ενσήμων από τον ΕΦΚΑ

i5. Το Βιβλίο Π.Α.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [ΙΙ]:  ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 70% ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (ανεξαρτήτως ημερομηνίας έναρξης)

 1. ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

O φοιτητής/τρια δεν θέλει ή δεν μπορεί να κάνει χρήση της περίπτωσης [i]  και ο  ΙΔΙΟΣ Φορέας τον δέχεται με ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ  για να ολοκληρώσει το Εξάμηνο. Θα πρέπει να ενημερώσουν τον Φορέα Απασχόλησης να γίνουν οι εξής διαδικασίες:

ii1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΝΗ

Ο Φορέας  Απασχόλησης θα πρέπει να κάνει  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στο Έντυπο Ε3.5 στο Π.Σ. Εργάνη, δηλώνοντας στις παρατηρήσεις ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ Π.Α. ΜΕ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ………………. ΜΕΧΡΙ ……………………

ii2. Βεβαίωση  Φορέα Απασχόλησης για συνέχιση εξ αποστάσεως  Πρακτική Άσκηση (τηλεργασία)

Οι ίδιοι οι φοιτητές

ii3. Υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Γραφείο Π.Α

 

 Β. ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ο Φορέας ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ για να ολοκληρώσει το Εξάμηνο και θέλει να  ΑΛΛΑΞΕΙ  ΦΟΡΕΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ τότε θα πρέπει:

Οι Φοιτητές/τριες που θα αλλάξουν Φορέα Απασχόλησης για να συνεχίσουν την Π.Α.  ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ από το σημείο που σταμάτησαν, θα πρέπει  σε συνεργασία με τους  παλιούς και νέους Φορείς να κάνουν τα εξής:

Υποχρεώσεις του «παλιού Φορέα Απασχόλησης»:

ii1. ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΝΗ

Ο Φορέας απασχόλησης θα πρέπει να δηλώσει ΛΗΞΗ Π.Α. στο ΕΡΓΑΝΗ

ii2. Βεβαίωση διακοπής

Ο Φορέας απασχόλησης θα πρέπει να  υπογράψει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ  με αναφορά στο διάστημα που πραγματοποιήθηκε η Π.Α. καθώς και αντικείμενα απασχόλησης για το διάστημα της πρακτικής που πραγματοποιήθηκε.

ii3. Συμπλήρωση Βιβλίου Π.Α. για το διάστημα που τους αναλογεί (μέχρι και τη σελίδα 17 του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης)

Υποχρεώσεις Φοιτητή/φοιτήτριας στο «Νέο Φορέα Απασχόλησης»

 Ο/η Φοιτητής/τρια θα πρέπει να κάνει από την αρχή τη διαδικασία της Π.Α.  

Ii1. Υπογραφή νέων συμβάσεων.

Ii2. Συμπλήρωση Υ.Δ. Οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα συνεχίσουν τη διεξαγωγή της Π.Α. με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως (τηλεργασίας)

Ii3. Συμπλήρωση Βιβλίου ΠΑ Οι φοιτητές καταγράφουν  σε άλλο βιβλίο Π.Α. τις εργασίες τους στο Νέο Φορέα.

Υποχρεώσεις του «νέου Φορέα Απασχόλησης»:

Ii4. Εργάνη ΈΝΑΡΞΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ώστε να συμπληρωθεί το υπολειπόμενο διάστημα Π.Α.

Ii5. Βεβαίωση εξ αποστάσεως απασχόληση

 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [ΙΙΙ] Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που πρόκειται να ξεκινήσουν από τούδε και στο εξής με ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 

Απαιτούμενα έγγραφα από φοιτητή και Φορέα

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (αποστολή με mail)
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α. ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ (αποστολή με mail)
 3. Για το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων απαιτείται και επιστολή του φορέα, με ένα σύντομο προφίλ του φορέα και αντικείμενα απασχόλησης του φοιτητή. Στην επιστολή πρέπει να αναγράφεται ότι η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει με μεθόδους εξ αποστάσεως μέχρι αλλαγής της νομοθετικής ρύθμισης και άρση της αναστολής πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία, το οποίο θα πρέπει να είναι σε επιστολόχαρτο του φορέα με υπογραφή υπευθύνου και σφραγίδα φορέα.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

(θα σταλούν με κούριερ στο φορέα πριν την έναρξη πρακτικής άσκησης)

 1. Βεβαίωση ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις ( ο αριθμός πρωτοκόλλου της Βεβαίωσης και η ημερομηνία είναι η ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ )
 2. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ  – ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ
 5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ– ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Από όλες τις συμβάσεις 3, 4, 5, θα πρέπει να σταλεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ένα πρωτότυπο μετά την υπογραφή και σφραγίδα του Φορέα, αλλά και του φοιτητή όπου απαιτείται, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο έναρξης πρακτικής (με κούριερ ή συστημένη επιστολή Ταχυδρομείου).

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΤΥΠΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Α. ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.

Τα δικαιολογητικά σε κάθε περίπτωση θα στέλνονται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στα αντίστοιχα Γραφεία Π.Α. όπου εδρεύουν τα τμήματα

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.

ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Π.Α.Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΞΕΚΙΝΑ ΑΜΕΣΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Π.Α.

E mail επικοινωνίας Τμημάτων Καστοριάς: dsalasidou@uowm.gr

 

Σχετικά Έγγραφα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ COVID-19 Καστοριάς

Υπεύθυνη-δήλωση-Φοιτητή-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_70%-COVID

Υπεύθυνη-δήλωση-φοιτητή-ΕΝΑΡΞΗ (και συνέχεια) Π.Α. ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ-COVID

Υπεύθυνη-δήλωση-φοιτητή-ΔΙΑΚΟΠΗΣ-αδυναμία-τηλεργασίας-COVID

Βεβαίωση-Φορέα-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Π.Α._70%-COVID

Βεβαίωση-φορέα-ΔΙΑΚΟΠΗΣ-πρακτικής-COVID

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ή-και ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΟΑΕΔ

Βεβαίωση-φορέα-ΕΝΑΡΞΗ-(συνέχεια) Π.Α. ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ-COVID

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΑΣΚΗΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΑΕΔ με ΑΦΜ

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email