Κατατακτήριες

[Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ2/121871/Β3/3.11.2005 «Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ.2./125186/Β3/22.11.2006,  Φ.2./63260/Β3/15-6-2007  και Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργικές αποφάσεις.]

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχίων Πανεπιστημίου, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή ισότιμων προς αυτά, Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών διετούς κύκλου σπουδών και ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του προβλεπόμενου αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις.

Τα μαθήματα και η ύλη στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι ανακοινώνονται κάθε Απρίλιο, ενώ οι εξετάσεις διενεργούνται τον μήνα Δεκέμβριο βάση προγράμματος που ανακοινώνεται έγκαιρα στην σελίδα του τμήματος.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις για την συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους στην Γραμματεία του Τμήματος.

Μαζί με την αίτηση καταθέτετε :

 • αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών ,

Τρόπος διεξαγωγής Κατατακτηρίων εξετάσεων

 • Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων
 • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψήφιου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητας του.
 • Κατά την πρώτη μέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μια (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
 • Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
 • Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
 • Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα, ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιο του αποκλείεται από την διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιονδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
 • Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιον τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανώς, την ώρα που παραδίδεται το γραπτό δοκίμιο.
 • Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δυο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατάταξης.
 • Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και το τυχόν υλικό που θα πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος του Πανεπιστημίου του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. ανακοινώνονται πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.
 • Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμια τους το οποίο περιλαμβάνει και την χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος μετά την διεξαγωγή των εξετάσεων, οπότε με ευθύνη του ΔΣ του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. καταστρέφονται κατόπιν σχετικού πρακτικού τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των κατατασσόμενων.
 • Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.
 • Η γραμματεία του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. ανακοινώνει τις ημερομηνίες εγγραφής των κατατασσόμενων.
 • Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν αντί βαθμού, αναγράφονται στα γραπτά δοκίμια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Προφορική Εξέταση

Με την υπ. αριθ. 92983/Ζ1/11-06-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1329 Β’/2-7-2015) Τροποποιήθηκε η με αρ. Φ.1/192329/Β3/13/13−12−2013 (ΦΕΚ 3185 Β΄) Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.» με την προσθήκη του άρθρου 4, το οποίο ορίζει τα κάτωθι:

«Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα:

Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι υποψήφιοι προς κατάταξη, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

 • είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους τουλάχιστον 67%,
 • έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
 • πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
 • πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,
 • παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη Σχολή, στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.»

Βαθμολογία

H κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ο ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται η επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

Απαλλαγή από μαθήματα

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ, κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξη τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Υποδοχής.

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email