Εγγραφή επιτυχόντων 2020 στο Τμήμα Πληροφορικής

Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής εγγραφής, και για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές 2020-2021, θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 τα παρακάτω:

  • Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του φοιτητή
  • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας του φοιτητή.
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ του φοιτητή
  • Για τους άρρενες εισαχθέντες μόνο: Πιστοποιητικό γέννησης του φοιτητή (ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου αρρένων)

Μην αγνοήσετε να συμπληρώσετε το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή/Σπουδαστή

Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής των εγγράφων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δείτε εδώ

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Για την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης και τη διαδικασία χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ) θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την χορήγηση Βεβαίωσης εγγραφής/σπουδών των πρωτοετών.

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δια μέσου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του φοιτητή/τριας που περιλαμβάνονται στα παραπάνω δικαιολογητικά, με σκοπό την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο β του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης) και η παράγραφος 1 στοιχείο ε του ίδιου άρθρου και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας).

Ο φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθεται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας.

Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr.

Αν παρ’ όλα αυτά θεωρήσετε στο μέλλον ότι το ζήτημα που σας αφορά δεν έχει επιλυθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email