Δικαιολογητικά για Μετεγγραφές / Μετακινήσεις στο Τμήμα Πληροφορικής

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στη γραμματεία του Τμήματος: από 15/11/2023 έως και  20/11/2023.

 

Τρόπος αποστολής των δικαιολογητικών: Ταχυδρομικώς (με ημερομηνία αποστολής έως και 20/11/2023) στην διεύθυνση:  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής
Περιοχή Φούρκα 52100 Καστοριά
Τηλ.: 2467440030

ή αυτοπροσώπως από τους δικαιούχους μεταγραφής/μετακίνησης.

 

Δικαιολογητικά για μοριοδότηση οικονομικών/ κοινωνικών κριτηρίων

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης 142413 (ΦΕΚ 4617/20-10-2020 τ.Β’), για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

α. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

β. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης.

γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους.

δ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

ε. Πιστοποιητικό αναπηρίας του αρμοδίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγου του ή βεβαίωση της επιτροπής της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, ότι τα μέλη της οικογένειας του αιτούντος (οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια ή ο/η σύζυγος) πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.

στ. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) Κ.Υ.Α, όπως

εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α..

ζ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του τέκνου άγαμου γονέα.

η. Διαζευκτήριο σε περίπτωση που ο ίδιος ο φοιτητής είναι διαζευγμένος.

θ. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου εφόσον οι γονείς είναι διαζευγμένοι.

ι. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014).

Επιπρόσθετα θα χρειαστούν: Φωτογραφία φοιτητή, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητική γέννησης του φοιτητή, βεβαίωση ΑΜΚΑ του φοιτητή και υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή στην οποία ο φοιτητής δηλώνει την πλήρη ταχυδρομική του διεύθυνση (Οδός, αριθμός, ΤΚ. Πόλη, Νομός), το σταθερό τηλέφωνο της μόνιμης κατοικίας, το κινητό τους και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

 

 

Μετεγγραφές ή μετακινήσεις των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

 

Δικαιολογητικά αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων και η πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της μετεγγραφής.

α. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

β. Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής του αδελφού του. Εάν η δήλωση αποποίησης δεν υποβληθεί μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής από δημόσια αρχή.

γ. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα/Σχολή προέλευσης.

δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους.

ε. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

στ. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου εφόσον οι γονείς είναι διαζευγμένοι.

ζ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση που ο αιτών φοιτητής δηλώνει τέκνο άγαμου γονέα.

η. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο αδελφός/αδελφή είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,  α) φοιτητής προπτυχιακού κύκλου σπουδών Τμήματος Α.Ε.Ι/Α.Ε.Α. και δεν έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών και  β) υπεύθυνη δήλωση του αδελφού που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

θ. Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα.

ι. Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2022), καθώς και λογαριασμό Δημόσιας Επιχείρησης και Οργανισμού (ΔΕΚΟ), προς τον σκοπό της απόδειξης του τόπου της μόνιμης διαμονής ων γονέων.

κ. Αντίγραφο του Ε9 των ιδίων ή των γονέων προς τον σκοπό της απόδειξης της πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας κατοικίας των ιδίων ή των γονέων

Επιπρόσθετα θα χρειαστούν: Φωτογραφία φοιτητή, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητική γέννησης του φοιτητή, βεβαίωση ΑΜΚΑ του φοιτητή και υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή στην οποία ο φοιτητής δηλώνει την πλήρη ταχυδρομική του διεύθυνση (Οδός, αριθμός, ΤΚ. Πόλη, Νομός), το σταθερό τηλέφωνο της μόνιμης κατοικίας, το κινητό τους και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email